اولین جلسه مرکز مطالعات قرارگاه شهید باقری با حضور استاد یوسف مرادی

1- روح منی خمینی ، بت شکنی خمینی

2- شهید ورامینی و وزوائی

3- کودتای 28 مرداد

4- قدرت ایران در خلیج فارس

5- هسته های مقاومت جهانی

6- تاثیر تسخیر لانه جاسوسی بر جایگاه ولایت فقیه