انا عند المنکسرةقلوبهم لاجلی /من نزد کسانی هستم که قلبهایشان برای من شکسته است