آغاز پژوهش و پیش تولید مستندی پیرامون یکی از سرداران سپاه که از فرماندهان مدافعین حرم حضرت زینب (س)

در سوریه می باشند. مراحل تولید و فیلمبرداری این اثر بعد از اتمام مرحله ی پژوهش آغاز خواهد شد .