مجموعه " جدول حروف "  که بخش هایی از نامه ی 31 نهج البلاغه را با ترجمه ای از سید مهدی شجاعی در

کتاب آیین زندگی به صورت گرافیکی طراحی و اجرا کرده است مشاهده می کنید .

جدول حروف " همه "

خودت را در همه کارهایت به خدایت بسپار که اگر چنین کنی خود را به پناهگاهی شکوهمند و مقتدر سپرده ای

جدول حروف " فقط "

همه چیز را فقط از خدایت بخواه ، چرا که توان و اراده ی بخشیدن و نبخشیدن تنها به دست اوست .


جدول حروف " آنچه "

در آنچه نمی دانی ، دخالت نکن

جدول حروف " دیگری "

و بنده ی دیگری مباش ، که خداوند تو را آزاد آفریده 

جدول حروف " هرکجا"

و هرکجا که خاطر خدا در میان است ، تن به مخاطره بسپار